PRODUCTRONICA 2015

03.07.2015 | 21:22


ЧЕК-ИН ООД ще представи своите системи за инспекция с машинно наблюдение на Международната изложба за индустриална електроника Productronica 2015, 10-13 ноември 2015 г., гр. Мюнхен, Германия.

Участието е финансирано със средства по проект №BG161РО003 - 4.2.01-0001 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".